Κτίζοντας σε Στερεά Θεμέλια: Αποτελέσματα Έρευνας

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι κτίζουν πάνω σε ήδη υπάρχουσα θεμέλια σε σχέση με την κατάρτιση στον τομέα των ψηφιακών μέσων και προσθέτουν αξία στα μέλη της ομάδας στόχου, οι εταίροι ανέλαβαν μια λεπτομερή διαδικασία έρευνας εντοπίζοντας κενά στην παροχή ευκαιριών για τους νέους και στην ανάπτυξη των κατάλληλων πηγών. Η έρευνα εντόπισε υπάρχον διδακτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και διαθέσιμες διαδικτυακές εκπαιδευτικές πηγές για ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή ψηφιακών μέσων, διαθέσιμες μαθησιακές πηγές ενσωματωμένης μάθησης για να επισημανθούν περιπτώσεις καλών πρακτικών, διαθέσιμη προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη κατάλληλη για τις ανάγκες των ομάδων στόχου, καθώς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, και τη διαδικτυακή τηλεόραση.

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο της Περίληψη των κυριότερων σημείων που περιλαμβάνει όλα τα κύρια ευρήματα της συλλογικής ερευνητικής έκθεσης στις 4 γλώσσες των εταίρων κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους. 

Εξασφάλιση της αξιοποίησης του DLQ

Με σκοπό τη στήριξη των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εταίρων του έργου, δύο κύρια παραδοτέα δημιουργήθηκαν, τα οποία είναι η Περίληψη του έργου και το Έγγραφο Πολιτικής του Έργου – υπάρχει πρόσβαση και στα δύο μέσω των παρακάτω συνδέσμων: